O projekcie

W perspektywie finansowej UE 2007-2013 Społeczeństwo Informacyjne wykorzystując fundusze unijne, pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, realizuje obecnie projekt : „e-Usługi e-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego”. Projekt ten wykorzystuje najnowsze technologie i ma za zadanie podniesienie jakości życia mieszkańców regionu.

E-usługi są zautomatyzowane a przekaz informacji odbywa się za pomocą dostępu do Internetu, jednak wymagają ciągłego i niezastąpionego udziału człowieka.Postęp technologiczny kreuje nowy rodzaj usług, dlatego idąc tym tropem realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne takie jak szpitale, przychodnie, szkoły, jednostki kultury będące partnerami, poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych dla mieszkańców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki czemu lokalne społeczeństwo uzyska dostęp do najnowszej generacji usług elektronicznych, obejmujących trzy jakże ważne obszary życia, którymi są: edukacja, zdrowie oraz kultura. 

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, będących partnerami jak również jednostki ochrony zdrowia i kultury poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych.

Projekt realizowany jest w trzech podstawowych obszarach:

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celi szczegółowych w poszczególnych obszarach działania: 

  • · Zapewnienie jednorodnych zasad gromadzenia i udostępniania zasobów cyfrowych jednostek ochrony zdrowia objętych projektem,
  • · Zapewnienie interoperacyjności w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia województwa kujawsko-pomorskiego,
  • · Wdrożenie jednolitego modelu infrastruktury informacyjnej ochrony zdrowia
    w jednostkach objętych projektem,
  • · Zapewnienie globalnego dostępu do zasobów edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego,
  • · Umożliwienie korzystania z nowoczesnych metod kształcenia,
  • · Zapewnienie wsparcia dla innowacyjnego rozwoju szkolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego,
  • · Umożliwieniu zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności kultury,