e-Edukacja

Tworzenie nowoczesnego systemu nauczania w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację modułu „e-Edukacja" w ramach projektu „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego"

       

 

Jednym z wyznaczników wysokiego poziomu życia mieszkańców, aktywnego udziału obywateli w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, oraz warunkiem zwiększenia zdolności do zatrudnienia jest odpowiedni poziom edukacji. Wyzwania, jakie stawia przyszłość motywują do ciągłego działania na rzecz rozwoju metod nauczania. Gwałtowny rozwój technik multimedialnych oraz ich stale rosnąca popularność (jako alternatywnych technik nauczania) wyzwala zwiększony popyt na tego typu usługi (e-learning) – co stało się czynnikiem sprawczym do budowy projektu „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" w zakresie modułu e - Edukacja.

 

DLACZEGO REALIZUJEMY MODUŁ E-EDUKACJA


Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami :
• znikoma liczba szkół podstawowych jest wyposażona w zestawy tablic interaktywnych,
• większość szkół podstawowych nie posiada oprogramowania multimedialnego do nauczania w oddziałach integracyjnych od I do III,
• Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli nie posiadają infrastruktury umożliwiającej prowadzenie szkoleń z wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli,
• szkoły nie posiadają narzędzi umożliwiających przeprowadzenie doświadczeń z przedmiotów: fizyka, chemia, biologia za pomocą czujników zintegrowanych z komputerami,
• województwo nie posiada jednego regionalnego portalu edukacyjnego, z którego mogliby korzystać mieszkańcy naszego regionu.


CEL MODUŁU „E-EDUKACJA"


Głównym celem modułu e-Edukacja jest stworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświaty w województwie kujawsko-pomorskim.
Cele szczegółowe:

 • unowocześnienie kształcenia i zapewnienie dostępu do nowoczesnych i bogatych zasobów edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego,
 •  podwyższenie poziomu nauczania,
 •  zwiększenie zaangażowania uczniów w proces nauczania,
 •  wykreowanie bardziej praktycznego podejścia do edukacji i nowej świadomości w postrzeganiu wizerunku nauczyciela, który sam korzysta z nowych technologii informacyjnych i tworzy materiały edukacyjne,
 •  zapewnienie rozwoju odpowiedniej jakości bazy edukacyjnej,
 •  zwiększenie transferu edukacji do gospodarki regionu i innowacji podejmowanych wspólnie z podmiotami gospodarczymi,
 •  zapewnienie wsparcia dla innowacyjnego rozwoju szkolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.


DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH MODUŁU EDUKACJA

1.Dostarczenie i wdrożenie zestawów do interaktywnego nauczania w oddziałach nauczania wczesnoszkolnego w szkołach podstawowych województwa, zawierających m.in. tablice interaktywne. Przedmiotowy projekt jest na chwilę obecną największą inwestycją wdrożenia zestawów tablic interaktywnych w Polsce i jedną z największych w Europie. W ramach zadania wdrożono 2 346 zestawów tablic interaktywnych i 632 wizualizery. Partnerami działania jest 156 jednostek samorządu terytorialnego, którzy są organami prowadzącymi dla 631 szkół podstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego.


W skład zestawu do nauczania interaktywnego w szkołach podstawowych wchodzą:


• tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem i głośnikami,
• regulowana konstrukcja do zawieszenia tablicy,
• projektor,
• notebook,
• podstawowe szkolenie z wykorzystania zestawu,
• wizualizer (jeden na szkołę)


2. Uruchomienie portalu pod nazwą Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna zawierającego:

 • platformę e- learningową wraz z modułem diagnostycznym on-line z matematyki i języka angielskiego dla uczniów klas maturalnych, platformę telewizji internetowej,
 •  system interaktywnego kontaktu nauczyciel-uczeń, kierownictwo szkoły-rodzice oraz kierownictwo szkoły-nauczyciel, w tym moduł elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i moduł elektronicznego dziennika,
 •  portal dla nauczycieli i pracowników oświaty zawierający elementy portalu społecznościowego z funkcjami repozytorium multimedialnych materiałów dydaktycznych o charakterze multimedialnym oraz tradycyjnym (tekstowym),
 •  portal powszechny (informacyjny).

W tym organizacja procesu inicjacji  portalu i wstępnego napełnienia treścią oraz wykreowanie struktury utrzymującej portal, składającej się z jednostek oświatowych oraz głównej redakcji (Regionalny Ośrodek Społeczeństwa Informacyjnego).

 

3. Stworzenie stacjonarnych pracowni dydaktycznych w Kujawsko – Pomorskich Centrach Edukacji Nauczycieli oraz mobilnych pracowni dydaktycznych dla szkół w regionie umożliwiających stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod dydaktycznych w zakresie nauczania oraz pozwalających podnosić kompetencje nauczycieli w stosowaniu najnowszych pomocy dydaktycznych.

 

PRODUKTY MODUŁU E-EDUKACJA

 

 • PORTAL EDUKACYJNY
 • portal tematyczny dla nauczycieli z funkcjami repozytorium materiałów dydaktycznych o charakterze multimedialnym oraz tradycyjnym (tekstowym) z platformą e-learningowa,
 • PRACOWNIE DYDAKTYCZNE
 •  stacjonarne pracownie dydaktyczne zlokalizowane w Kujawsko-Pomorskich Centrach Edukacji Nauczycieli oraz mobilne pracownie dydaktyczne do wykorzystania w szkołach regionu,
 • ZESTAWY DO INTERAKTYWNEGO NAUCZANIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 •  WSPÓLNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY CPD współdzielone przez wszystkich beneficjentów
 •  Edukacja

 

Warto odwiedzić