e-Kultura

Łatwy i nieograniczony dostęp do wydarzeń kulturalnych i dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego dzięki realizacji modułu „e-Kultura" projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego". Kultura nigdy jeszcze nie była tak blisko.

 

 

MODUŁ „E-KULTURA"

 

Tworzenie i udostępnianie cyfrowych zbiorów zdigitalizowanych dóbr kultury jest jednym z czynników rozwoju współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy oraz ważnym elementem polityki Unii Europejskiej. W ramach modułu e-Kultura zostaną udostępnione w postaci cyfrowej zasoby bibliotek, muzeów i innych instytucji kultury, zaś poprzez dedykowany portal mieszkańcy regionu oraz internauci z całego świata będą mogli uczestniczyć w życiu kulturalnym regionu. System promocji w formie elektronicznych plakatów przyciągnie uwagę rezydentów i turystów do odbywających się wydarzeń kulturalnych; w ten sposób nowe technologie przyczynią się do zachowania dóbr dziedzictwa regionalnego i wzbogacenia kujawsko-pomorskiego świata sztuki i kultury. Uruchomiona zostanie również platforma internetowa, na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług.

 

DLACZEGO REALIZUJEMY MODUŁ „E-KULTURA"

 

Życie kulturalne w województwie jest animowane przez 779 podmiotów instytucjonalnych, wiele organizacji pozarządowych oraz formalnych i nieformalnych środowisk, które funkcjonują we wszystkich 144 gminach naszego województwa. Niestety, dotychczas nie tylko nie ma systemu wymiany informacji pomiędzy wszystkimi animatorami kultury, ale także brak jest centralnego portalu, który pokazywałby wydarzenia kulturalne i zachęcał oraz ułatwiał aktywne w nich uczestnictwo. Sytuacja taka powoduje, że oferta kulturalna jest trudno dostępna dla mieszkańców województwa. Wojewódzkie jednostki organizacyjne prowadzące działalność na obszarze kultury są w większości wypadków zinformatyzowane w nieznacznym stopniu. Stan ten powoduje, iż nie są one w stanie prezentować swojej oferty w atrakcyjny sposób, nie jest też możliwe rejestrowanie i prezentowanie w Internecie bieżącego życia jednostki z wykorzystaniem materiałów multimedialnych. Zdecydowana większość zasobów jednostek nie została zdigitalizowana, co powoduje że dostęp do niech jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.

 

GŁÓWNA IDEA PROJEKTU

Główną ideą przyświecającą projektowi jest integracja środowisk kulturalnych w regionie oraz aktywizacja jak najszerszej grupy społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych, do aktywnego udziału w życiu kulturalnym regionu.

 

 

PRODUKTY PROJEKTU W MODULE „E-KULTURA"

 

* Regionalna platforma informacyjna, składająca się z: portalu, platformy intranetowej dla jednostek kultury, systemu digital signage,   platforma sprzętowa

* Wojewódzki portal e-usługowy „e-Kultura Kujaw i Pomorza" (eKKiP)

* System prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu „Public Display" – system digital signage

* Sprzęt i usługi niezbędne do uruchomienia katalogu usług elektronicznych przez partnerów projektu

* Zdigitalizowane i udostępnione obiekty dziedzictwa regionalnego i krajowego

 

ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH MODUŁU

 

1. Dostawa i konfiguracja sprzętu do serwerowi modułu e-Kultura.

2. Dostawa i konfiguracja serwerów dla jednostek.

3. Budowa i uruchomienie portalu usługowego e-Kultura Kujaw i Pomorza wraz z platformą intranetową.

4. Budowa internetowych serwisów e-usług.

5. Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenie systemu digital signage.

6. Dostawa sprzętu zapewniającego  dostarczenie treści do portalu.

7. Dostawa sprzętu dziedzinowego.

8. Dostawy usług i produktów związanych ze specyfikacją pracy jednostek.

9. Organizacja szkoleń i warsztatów dla uczestników i partnerów projektu.

10. Usługi digitalizacji zasobów jednostek.

 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA E-KULTURY

 

Poprawa dostępności informacji o życiu kulturalnym na obszarze całego województwa oraz szersze udostępnienie zasobów kulturalnych województwa

- udostępnianie mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowej informacji o toczącym się w regionie życiu kulturalnym we wszystkich jego aspektach,

- promowanie czynnego udziału w działaniach podejmowanych przez podmioty i grupy formalne i nieformalne poprzez uruchomienie w przygotowanych do tego instytucjach e-usług takich jak np. rezerwacja biletów na spektakle, zwiedzanie wirtualnego muzeum, dostęp do bibliotek cyfrowych, włączanie się do wydarzeń interaktywnych itp.

 

Usprawnienie działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność na obszarze kultury, w tym zwłaszcza umożliwienie im prezentowania swojej oferty przy pomocy nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informacji kulturalnej oraz rozszerzenie możliwości prezentacji oferty instytucji kultury z terenu województwa

 

- trwałe zachowanie i udostępnianie zbiorów,

- szeroki kolportaż ofert kulturalno-edukacyjnych i komercyjnych za pośrednictwem sieci,

- zwiększenie efektywności pozyskiwania zbiorów,

- wprowadzenie form usług bezpośrednich, dostępnych przez strony WWW jednostek,

- sprzęt do digitalizacji umożliwi trwałe zachowanie dziedzictwa kulturalnego regionu.

Kultura

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2021 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 13 1 2 3
week 14 4 5 6 7 8 9 10
week 15 11 12 13 14 15 16 17
week 16 18 19 20 21 22 23 24
week 17 25 26 27 28 29 30

Wydarzenia e-Kultura

Brak wydarzeń

Warto odwiedzić