Konsorcjum COMTEK SYSTEM Bydgoszcz i MAXTO Sp. z o.o. Kraków wykonawcą zadania związanego z modernizacją, budową sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi w projekcie „e-Usługi ….”

W wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi  (sprawa nr WZP-272.61.2013), został wyłoniony wykonawca przedmiotowego zamówienia. Zamówienie obejmuje budowa sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi, zgodnie z programami funkcjonalno użytkowymi. Zakres prac wykonawcy w ramach modułu e-Edukacja obejmuje: instalację i wdrożenie sieci LAN w Kujawsko-Pomorskich Centrach Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz  sporządzenie projektów wykonawczych, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów, zgodnie z programami funkcjonalno użytkowymi, o których mowa w ust. 2 oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanie i wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej. Umowa obejmuje 16 szpitali, 7 jednostek kultury oraz 3 jednostki edukacji.

Wpłynęło w sumie jedenaście ofert, kilkanaście z nich zostało wykluczonych z postępowania przetargowego gdyż nie spełniały one określonych wymagań Zamawiającego. W związku z czym po stosownej analizie pozostałych  ofert wyłoniono wykonawcę, który to spełnił określone kryteria i uzyskał największą liczbę punktów. Takim wykonawcą okazało się konsorcjum: COMTEK SYSTEM Bydgoszcz i  MAXTO Sp. z o.o. Kraków.

Więcej szczegółów w dokumentacji przetargowej:

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24703&Itemid=125

Edukacja

 

Warto odwiedzić